Články

Úvod

Zemědělství

Noviny

Listopad 2017

Galerie

Morkovice

Ekofarma Agrofyto

Envicentrum

Kozojedský dvůr

Slavičín

Uherský Ostroh

Videa

Vážení a milí přátelé,

děkujeme za spolupráci a Vaši podporu projektu Pomozte nám zachránit farmáře! Jeho realizaci jsme zvládli společným úsilím a ochotou každého z Vás. Velmi si toho vážíme a věříme, že budeme pokračovat i v dalších letech.

Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem vypracovala pilotní projekt, zaměřený na zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia v oborech se zemědělským zaměřením. Výstupem projektu jsou dvě elektronické E-knihy, které interaktivní formou přibližují žákům život na zemědělské farmě, využívání moderní techniky a nejnovějších technologií v zemědělském provozu. Za posledních 20 let došlo v zemědělství k velkým změnám. Snížil se počet pracovníků, zvýšila se specializace podniků a soukromých farem, rozšířil se počet výrobních zaměření, přičemž se snížila pracovní náročnost. Vzhledem k tomu, že půdu jako výrobní nástroj nelze přestěhovat nikam do zahraničí, jako třeba strojírenskou výrobu, zaměřují výzkumné, vývojářské a výrobní firmy stále více svou pozornost na zemědělství. Pro žáky 8.–9. tříd byl vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací a osvětový program. Hlavním tématem je zvýšení pozitivního vnímání zemědělství, s aspektem na volbu povolání, propagace regionálních produktů, osvěta a propagace environmentálně šetrného zemědělského hospodaření. Program tvoří beseda ve škole a exkurze k zemědělským a potravinářským výrobcům pro 2 třídy žáků.

V říjnu až listopadu strávili žáci osmých a devátých tříd z 8 základních škol našeho kraje vždy jeden den na farmě, kde se seznámili s rostlinnou a živočišnou výrobou, měli možnost porovnat klasické a ekologicky zaměřené provozy a zároveň poznat každodenní život lidí, kteří se rozhodli vykonávat tuto profesi. V dalším dnu pro ně byla připravena čtyřhodinová beseda s lektory. První část besedy byla o zemědělství, včetně výukového programu a ukázky E-knihy, ve druhé části je kariérní poradce Úřadu práce provedl nabídkou škol se zemědělskými obory a trhem práce. Cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zájem podílet se vlastní prací na utváření udržitelné krajiny, na výrobě zdravých potravin a na ochraně zemědělské půdy, jejíž úrodnost by měla zůstat zachována i pro další generace. Projekt „Pomozte nám chránit farmáře!“ byl díky svým širokým a zajímavým aktivitám všemi zúčastněnými vnímán jako vysoce prospěšný, a proto byl v inovované podobě zpracován a předložen v rozšířené podobě na Ministerstvo zemědělství pro své pokračování v roce 2018.

Jana Brázdilová
Agrární komora Zlín

Zemědělství

Zemědělství je jedinečným souborem lidských činností, které jsou základním předpokladem zajištění důležitých surovin a především potravin. Zemědělství a potravinářství jsou strategickými sektory, velice úzce provázané s plnohodnotným životem na venkově a péčí o bohatou a pestrou krajinu. Zemědělství je jedním z nejvýznamnějších objevů, které lidstvo ve své historii zaznamenalo a se kterým je zásadně provázána naše současnost a budoucnost. Vztahy člověka a přírody při produkci potravin jsou klíčové z hlediska rizik na zdraví člověka i principů udržitelného rozvoje.

V zemědělství chybí aktuálně 12 až 15 tisíc sezonních pracovníků. Nejvíce jich schází pěstitelům ovoce, zeleniny a chmele, kde je třeba více ruční práce, ale také v drůbežárnách a na jatkách. Dlouhodobě se jedná zhruba o 4.500 nesezónních zaměstnanců.

Zaměstnanost v primárním sektoru v celé ČR i ve Zlínském kraji má dlouhodobě klesající tendenci, klesající je rovněž atraktivita studijních zemědělských oborů.

Systematická osvěta a vzdělávání cílových skupin projektu, podpora studia zemědělských oborů a podnikání v oboru, jsou klíčové pro rozvoj venkova a prevencí vylidňování. Nezbytná je též osvěta při řešení důsledků klimatických změn, zejména sucha a povodní v návaznosti na zemědělskou výrobu. Příprava žáků, propojení výuky s reálným životem, získání povědomí o oboru a pozitivního vztahu k místnímu regionu, krajině a půdě obecně, přispívá k pochopení zemědělství a vztahů člověka a přírody.